Popular songs

Th Thach Phat Am mp3

Day 1 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Thử thách âm /iː/ - /ɪ/ 📚

Play
Download: Day 1 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber -Thử thách âm /iː/ - /ɪ/ 📚.mp3
Lyrics

Day 11 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Thử thách âm /p/ - /b/ 📚

Play
Download: Day 11 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Thử thách âm /p/ - /b/ 📚.mp3
Lyrics

Day 4 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Thử thách âm /ə/ - /ɜː/ 📚

Play
Download: Day 4 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Thử thách âm /ə/ - /ɜː/ 📚.mp3
Lyrics

Day 5 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Thử thách âm /ʌ/ - /ɑː/ 📚

Play
Download: Day 5 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Thử thách âm /ʌ/ - /ɑː/ 📚.mp3
Lyrics

Day 20 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Thử thách âm /t/ - /d/ 📚

Play
Download: Day 20 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Thử thách âm /t/ - /d/ 📚.mp3
Lyrics

Day 8 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Thử thách âm /ɔɪ/ - /əʊ/ 📚

Play
Download: Day 8 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Thử thách âm /ɔɪ/ - /əʊ/ 📚.mp3
Lyrics

Day 2 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Thử thách âm /uː/ - /ʊ/ 📚

Play
Download: Day 2 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber -Thử thách âm /uː/ - /ʊ/ 📚.mp3
Lyrics

Day 3 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Thử thách âm /e/ - /æ/ 📚

Play
Download: Day 3 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Thử thách âm /e/ - /æ/ 📚.mp3
Lyrics

Day 7 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Thử thách âm /eə/ - /eɪ/ 📚

Play
Download: Day 7 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Thử thách âm /eə/ - /eɪ/ 📚.mp3
Lyrics

Day 30 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Nghiệm thu kết quả 📚

Play
Download: Day 30 - Thử thách phát âm cùng Paul Gruber - Nghiệm thu kết quả 📚.mp3
Lyrics